Java初心者の競技プログラミング日記

Dvorak配列でjavaを書いてます

2018-02-14から1日間の記事一覧

階乗を求めるメソッド

再帰関数を用いて階乗を求めるメソッド。 static long Factorial (int i) { if (i == 1) {return 1;} else {return i*Factorial(i-1);} } i=3のとき、 ・Factorial(3) = return 3*Factorial(2) ・Factorial(2) = return 2*Factorial(1) ・Factorial(1) = ret…

素数判定メソッド

値が素数かどうか判定するメソッド。 static boolean IsPrime(int n) { if (n < 2) return false; else if (n == 2) return true; else if (n%2 == 0) return false; double sqrtNum = Math.sqrt(n); for (int i=3; i<=sqrtNum; i+=2) { if (n%i == 0) {retu…

最大公約数・最小公倍数を求めるメソッド

ユークリッドの互除法を用いて、 二つの値の最大公約数および最小公倍数を求めるメソッド。 //最大公約数gcd static int gcd (int a, int b) { int temp; while((temp = a%b)!=0) { a = b; b = temp; } return b; } //最小公倍数lcm static int lcm (int a, …

回文判定メソッド

文字列が回文かどうか判定するためのメソッド。 static boolean isPalindrome (String s) { int n = s.length(); for (int i=0; i